***

parmbild%20bondenJordbruket är något som genomsyrar hela Bibeln. Man kan riktigt känna hur skriften doftar av landsbygdens alla härliga dofter. Bibeln berättar från pärm till pärm med vilken glädje och omsorg Gud ser på bonden. Med sin bok Bonden – En Guds hjälte vill Anders ”Nadde” Blomberg  lyfta fram och beskriva vad Bibeln har att säga om bonden, hans liv och uppdrag.

Författarens websida finns här: www.nadde.fi.

 

 

Anders Blomberg 16.3.2019 Bondedagarna i Nykarleby

Förberedelse

Vi ska börja med att göra en överblick av Bibelns ord.

Noa – han var åkerbrukare och ”den förste som anlade en vingård”. (1 Mos 9:20) Men det står också så här: ”Han gav honom namnet Noa,” hans namn betyder vila och trösta. ”ty han sade: ”Denne skall trösta oss under vårt arbete och våra händers möda, när vi brukar jorden som Herren har förbannat.” (1 Mos 5:29) Det var ju Noa som byggde arken och räddade sin familj och djuren. Och redan i ett så här tidigt skede i historien så visar Gud att han alltid har en plan för dåliga tider. Noa var en av dem som Herren talade till och som fick rädda i dåliga tider. Arken som han byggde efter Guds konstruktioner gav vila och tröst, det fanns en plan, som bonde fick han vara med och rädda och det här återkommer gång på gång i Bibeln.

Josef – känner de flesta väl till. Han var bondeson och drömmare. Han blev såld av bröderna och hamnade i fängelse, men hur han sedan fick rädda ett helt folk och sitt eget folk ur nöd och svält. Och här ser vi igen hur Gud har en plan och kan förbereda när svåra tider kommer. Josef organiserade och planerade efter att Gud hade talat genomdrömmar om vad som skulle komma.

Gideon – fienden förstörde landets gröda, folket lider nöd, ropar till Gud. Bondesonen Gideon kallas av Gud och räddar landet mot fienden.

Rut – Elimelek bonden från Betlehem som hade lämnat allt och flyttat till Moabs land. (Hungersnöd, dåliga tider) Boas är den bonde som har hand om Elimeleks jord.  Här finns ordet återlösare, en som räddar, en som tar hand om. Rut flydde med sin svärmor Noomi och han tog hand om dem. Men återlösaren är en förebild till Kristus vår räddare och frälsare.

Job – var en storbonde som råkade ut för en massa olyckor.  Han hade 7000 får, 3000 kameler, 500 oxar och 500 åsninnor, (Job 1:3), när olyckorna slog till. Men vi vet att han fick allt tillbaka med fördubbling 14000 får, 6000 kameler, 1000 oxar och 1000 åsninnor.

David – växte upp på en bondgård, var fåraherde, han blev kung. Även han fick uppleva att nationen hamnade i svårigheter och hungersnöd. ”Under Davids tid uppstod en hungersnöd som varade i tre år i följd. Då sökte David Herrens ansikte.” (2 Sam 21:1)

Profeterna – även profeterna talar mycket om jordbruk, direkt konkret och som bilder i sina profetior. De har hela mänsklighetens historia och evigheten i sikte då de talar om brukandet av jorden. de talar om vikten av att vårda jorden och djuren, om att varje nation ska odla sin mat för att försörja sitt folk, de talar om närodlat och om jordbruket i evigheten.

Jeremia köper en åker under svåra tider, han talar om torka och svåra tider, han talar uppmuntrande ord till bonden om hur Gud vill honom väl om han bara vill söka honom. Han talar om en framtid och om ett hopp för bonden.

Jesus är även in på vilodagen, sabbaten, sabbatsåret. I Matteus 14:13-21 får vi läsa om brödundret. Och då Jesus säger till lärjungarna: Ge ni dem att äta.Här är Jesus inte endast in på andliga ting utan har även en profetisk  dimension i orden för all framtid. Hur bönderna genom tiderna kommer att få ge folket att äta trots att de aldrig haft hög status i folks ögon. Det är som att vi står inför sådana tider snart igen.

I Apg 11 så får vi läsa om profeten Agabus som kom med andra profeter till Antiokia och han talade om att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Och den kom under Claudius regering, år 41-54 e.kr. Församlingarna som hade mat så samlade in för att skicka till de församlingar som var utan och det var Paulus och Barnabas som var de som kom med hjälpen.

När aposteln Jakob skriver sitt brev varnar han för girighet, habegär och att behandla sina arbetare dåligt. Han vet också att de som arbetar inom jordbruket har fått dålig lön eller inte fått någon lön alls. (Vi ska återkomma till Jakob)

I hela den bibliska historien ser vi att det fanns tider av nöd.

 

Vi kan se lite på vår egen historia.

1695-97 (3 år) Nödår i östra delen av riket (Finland). En fjärdedel av befolkningen dör av svält.

1816 året utan sommar

1867-1869 (3 år) Finland och norra Sverige drabbas av nödår och svällt. 19 juni snö i skogen och träden är utan löv. Den sista stora missväxten i Europa.

(1917-18) 1914 var svälten utbredd i Sverige… I Finland stod man inför en hungerskatastrof år 1917 då alla brödförråd var tomma på sommaren. Sommaren var ovanligt torr och kall och skörden slog fel. Sensommaren 1917 rådde det livsmedelsbrist i alla städer och det gjorde att man 1918 svalt i Finland.

1939 – 1945 Andra världskriget. Fattigt, ransonerat, magert. Särskilt år 1942 var ett svårt år. ”Fattigår efter fattigår avlöste varandra under 1950- och 1960-talet och de somrar när inte frost, hagel, regn eller översvämningar reducerade skörden var lätträknade.”

1962 blev ett nödår utan dess like med katastrofala skördeskador i hela landet.

1980-talet förekom år med svåra skördeskador. ”Året 1987 var dock exceptionellt då den stränga vintern med rekorddjup tjäle kraftigt försenade vårbruket i hela landet. I norra Österbotten kunde en del åkrar sås först omkring midsommar, andra måste lämnas osådda. Sedan förorsakade skyfall översvämningar och i slutet av juli inträffade första nattfrosten.” (ÖSP, s.201)

”När den generation som känner till hungersnöd inte längre finns kvar för att varna nationen”, de sista soldaterna som for ut i kriget här i Finland är över 90 år idag, inom tio år är alla krigsveteraner borta och de som var med om de fattiga krigsåren. Det är över 70 år sedan kriget tog slut.

Det intressanta är inte alltid vad vi kan göra, utan vad Gud kan göra. Vi är inte kallade till att vara framgångsrika utan trogna vår Herre.

 

Bibelns jordbruksmodell för varje nation

Israel, det utlovade landet – när folket är på sin vandring till det utlovade landet och Gud talar till dem om nationen så förbereder han dem också med lagar, boende och hantering av olika saker för att nationen ska fungera. Även de som ska bli bönder så får lagar om hur de ska sköta jorden och djuren. De är lagar från Guds hjärta.  Dessa lagar handlar om skydd för bonden, djuren och de anställda och de gav bonden rättigheter. Dessutom var hela landet uppbyggt så att allting var, för att tala med en modern term: närproducerat.

(Han har gett dem vilodagen, sabbaten, sabbatsåret vart sjunde år, jubelåret, hur de ska hantera olyckor. Han gav förordningar om äganderätten, (2 Mos 22:1-6), han ville att de skulle lyda och vad som händer vid olydnad och han ville att de tre gånger under året skulle de komma inför Guds ansikte. ”ty jag skall driva undan folk för dig och utvidga ditt område. Ingen skall stå efter ditt land, när du tre gånger om året drar upp för att träda fram inför Herren, din Guds, ansikte.”  (5 Mos 11:10-18, 2 Mos 34:24) För att blicka in lite i några av de lagar som Gud gav sitt folk, bönderna, för att han var intresserad av deras arbete, jordbruket och han visste vad som var bäst för dem.)

Jag tror att det här också är en bild på hur varje nation ska ha det. Man odlar först och främst mat för sitt eget folk och är först och främst självförsörjande. Dessutom bedriver man ett mångfaldigt jordbruk så att det finns av allt. Precis som man hade kor, grisar, höns, får, trädgårdsland, säd och hö förr på en gård.

Av överskottet kan man sälja och köpa in sådant vi själv inte kan odla. Men även att man kan sända av sitt överskott till de som hamnat i nöd. Det finns alltid krigshärdar, naturkatastrofer och fattigdom där man kan hjälpa till.

 

Politikernas roll

Inte ens den store kung David kom förbi svåra tider och tider av hungersnöd. Det var något han fick ta itu med.

2 Sam. 21:1 ”Under Davids tid uppstod en hungersnöd som varade tre år i följd. Då sökte David Herrens ansikte.”

Vi kan bara drömma om att de styrande i våra länder skulle söka ”Herrens ansikte” i tider av nöd. Det talar till och med Bibeln om: ”Under allt detta är det en förmån för ett land att ha en kung som ser till att marken brukas.” (Pred. 5:8) Snarare är det så att man gått andra vägar och inte sett till att landet kan ha egen försörjning och man bäddar för katastrof.

När aposteln Jakob skriver sitt brev varnar han för girighet, habegär och att behandla sina arbetare dåligt. Han vet också att de som arbetar inom jordbruket har fått dålig lön eller inte fått någon lön alls. Då Jakob skriver sina 20 ord så skriver han profetiskt om framtiden. Den omoral och dåliga attityd som för tvåtusen år sedan fanns mot de som jobbade inom jordbruket känner vi igen genom de tvåtusen år av historia vi haft sedan orden skrevs och känner vi också igen i dag. ”Se, den lön ni undanhållit arbetarna som skördade era åkrar, den ropar, och skördearbetarnas rop har nått Herren Sebaots öron.” Bibel tvåtusen utrycker det lite annorlunda: ”Lönen till arbetarna som bärgade skörden på era ägor har ni undanhållit. Den skriar till himlen, och skördefolkets rop har nått Herren Sebaots öron.” (5:4)

Vi vet att många rika personer eller länder köper upp jordbruksmark och betalar arbetarna en dålig lön eller konkurrerar ut bönderna med sitt starka kapital och gör ett land beroende av import av livsmedel. Därmed har man också kontroll över det landet och folket. Vi vet att det förs en politik i våra länder där man vill ge bonden en dålig lön och magert skadestånd då skördarna slår fel. Vi vet att handlarna lägger undermånliga priser för det som produceras. ”Den lön ni har undanhållit arbetarna som skördade era åkrar.” Det är precis det man gör. Vårt lands åkrar och de som arbetar på dem undanhålls den lön de har rätt att få.

Det man sår får man skörda – vad har vårt folk sått ut då det gäller maten och vad ska de få skörda, vad har Europa sått och ska få skörda, vad har vår värld sått och ska få skörda?

Men man ska veta att skördearbetarens rop har nått Herren Sebaots öron. Jakob såg den lidande skördearbetaren som hade arbetat förgäves. Fastän han odlade mat blev han utan mat. I sin förtvivlan ropar han till Herren. Jakob säger att ”Herren Sebaot” hör. Han kallar honom inte enbart Gud utan ”Herren Sebaot” han vill tydliggöra att det är härskarornas Herre som hör dem. Det är härskarornas Herre som hör dem och som strider för dem. Jag tror att Jakob väl känner till att har tagit bilden ifrån profeten Malaki. Malaki skriver om härskarornas Herre: ”Jag skall komma till er och hålla dom. Jag skall snabbt träda upp som vittne mot (…) dem som undanhåller arbetaren hans lön..”.

Lite senare, i vers 7, skriver Jakob: ”Vänta alltså tåligt, bröder, tills Herren kommer.” Det kan kännas som om inget händer. Att Herren är tyst, att han ingenting gör. Men Jakob ber bonden vänta tåligt. Vänta tills Herren kommer. Sedan ger han en bild från bondens eget liv: ”Se, hur jordbrukaren tåligt väntar på jordens dyrbara skörd, tills den får höstregn och vårregn.

Herren Sebaot, härskarornas Herre, han kan strida då bönderna knäpper sina händer och ber. När bonden ber för sin gård, ber för förändring av politiken, ber för förändring av attityden i samhället och ber för en attitydförändring hos affärsmännen och handelskedjorna.

Bonden har stått i Guds tjänst genom tiderna. Varje bonde är kallad till tjänst som bonde. Att vara bonde är ett uppdrag från Gud. Som vi sett i bibeln så har svåra tider drabbat vår värld vid olika tillfällen, lokalt och ibland globalt. Men Gud har alltid haft sitt folk, han har haft sina bönder, bönder som levt efter hans hjärta, som har gett folk att äta vid svåra tider. Vi ska inte förvånas om vi i framtiden står inför svåra tider igen. Att bönderna har fått i uppdrag att ge folket mat. Därför vill jag säga och påstå att, Bonden är en Guds hjälte idag.

 

Församlingarnas, kyrkornas roll

Är församlingarna redo för det som ska komma? Apg. 11:27-30

Här får vi läsa om profeten Agabus som kom med andra profeter till Antiokia och han talade om att en svår hungersnöd skulle komma över hela världen. Och den kom under Claudius regering, år 41-54 e.kr. Församlingarna som hade mat så samlade in för att skicka till de församlingar som var utan och det var Paulus och Barnabas som var de som kom med hjälpen.

Det finns ett ansvar hos församlingarna då det gäller bönderna och matförsörjningen. Det finns också profeter i dag som talar om sämre tider och svåra tider. Församlingarna bör förbereda sig på att vara med och ge mat åt människorna när dessa tider kommer. Det är inget som hör endast till bönderna utan även till församlingarna i samarbete med bönderna. Församlingarna bär också ansvar för att välsigna och sända ut bönder till deras uppdrag. Det är inte bara missionärer, lovsångsledare, pastorer och andra som ska välsignas och sändas utan även bönder.

 

Vad kan vi göra?

Be för din gård. Fråga Gud om din väg med din gård. Vad vill han du ska satsa på? Vad vill han du ska göra? Välsigna din gård och din mark.

Be för överheten, jordbrukspolitiken. De må se mörkt ut för jordbrukarna i vårt land. De kanske är så att jordbrukspolitiken styrs av andra krafter än de goda och att ”utrota bonden” är ett slutmål och man förlitar sig på den falska marknaden då det gäller mat för vårt folk.

Men även fast det ser mörkt ut och även fastän det ser ut som att det blir bara sämre och sämre så är inte det sista ordet sagt i den politiska frågan. Är Gud död? Nej! Är han allmaktens Gud? Ja! Han är den som kan förvandla människors hjärtan. Han är den som öppnar människors ögon så att de kan se och ger dem förstånd att se vad timmen är slagen. Han är den som kan förvandla jordbrukspolitiken i vårt land.

Be att Gud ska kalla unga människor till att bli jordbrukare. Jag tror det finns många unga människor som bär på en kallelse i sitt hjärta at bli jordbrukare. De behöver få modet att bli jordbrukare och ta steget till att bli jordbrukare. De behöver modet att bryta med statustänkande, anseende och att förtjäna bra med pengar. Vi behöver stödja dem med att be att de drabbas i djupet av sitt innersta av en längtan, mod och visshet om att de ska bli bönder oberoende av vad andra tycker och oberoende av hur det ser ut för bönderna idag.

Det må se mörkt ut, vi kanske ställer oss frågan: kommer en ny generation att ta över eller ska bondekåren minska ännu mera? Är Gud död? Nej! Är han allmaktens Gud? Ja! Han är den som kan förvandla människors hjärtan. Han är den som kallar människan till hennes uppdrag. Han är den som kommer att kalla unga människor till att bli bönder.