Den närvarande Jesus!

Joh. 4:6: ”Eftersom Jesus var trött av vandringen, satte han sig ner vid brunnen.”

När man är på resa blir man ibland trött och behöver vila. Vilken stor nåd det är att, som Jesus här vid Sykars brunn, även vi får vila när resan börjar bli tung!

Jesus var närvarande på ett mycket speciellt sätt med den samaritiska kvinnan som kom till brunnen. Likaså fick vi ”sätta oss vid brunnen” och träffa varandra på Bondedagarna i Ryttylä. Jesus satt mitt ibland oss ​​och vi kunde dela med varandra från hjärta till hjärta. Budskapet var stundvis starkt, men Herrens närvaro hjälpte oss att ta emot. Vi fick uppmuntra varandra och bli uppmuntrade. Guds stora nåd!

Matt. 1:22-23 och Jes.7:14 ”Och allt detta hände för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten, som sa:  Se, jungfrun ska bli havande och föda en Son, och de ska ge honom namnet Emmanuel, vilket betyder: Gud med oss.”

Det är bra att komma ihåg att Herren Jesus vill vara med oss även ​​andra dagar än på bondedagar eller vilodagar. Bondedagarnas tema ”Närmare Jesus” leder oss till just detta. Jesus påminner oss genom aposteln Johannes (se kapitel 14–16.) att vi inte kan göra något utan honom!

Jag påminner både mig själv och var och en av oss att Gud inte definierar hur nära vi är Honom, det gör vi själva. Fadern, Sonen och den Helige Ande vill vara med oss ​​när det passar oss. Hur är det möjligt att vi så ofta hör oss själva eller andra säga: ”Gud är långt borta och jag kan inte hitta kontakt med Honom”?

Jes 59:1-2 ”Se, Herrens hand är inte för kort för att frälsa, hans öra är inte för dövt för att höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er från er Gud, era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er.”

Detta Ord som kom genom profeten Jesaja är fortfarande plågsamt sant. Även om vi lever i det nya förbundets tid tack vare Jesu fullbordade verk på Golgata, måste vi se och vara vakna när vi går vidare på livets resa.

Jak. 4:8 ”Närma er Gud, så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och gör era hjärtan rena, ni tvehågsna”

Vägen till Gud går alltid genom syndernas bekännelse och Jesu försonande blod. Tyvärr förvandlas detta Guds bästa erbjudande till oss, Hans skapelser, ofta till ett krav i våra sinnen som vår gamla människa motsätter sig. Detta är också kännetecknet för en äkta väckelse som åstadkoms av den Helige Ande: en känsla av synd som leder till att en person söker nåd och förlåtelse från Jesus.

Så vi kan se att evangeliet och Bibelns ord som helhet inte bara är goda nyheter om syndernas försoning, utan också ett nådigt ord av förmaning och varning för var och en av oss. Vår uppgift är att stötta varandra när vi går på Jesu väg. Liksom Jesus kan också vi vara närvarande för varandra, sitta en stund med en bror eller syster, höra och bli hörda. Vara sanna!

Jesus är också med oss i traktorhytten, i fähuset eller var vi än är. Kontakt med Honom är möjligt i varje ögonblick!

Jag vill å vår förenings vägnar tacka alla som deltog i bondedagarna. Det är underbart att uppleva gemenskap och dela en bit av livet med varandra. Vi är också glada över det rekordhöga deltagandet av barn och unga. Den största lovprisningen går till Gud, Israels Helige. Hans nåd, kärlek och omsorg för oss var återigen mycket påtaglig. Vi fick sitta vid Jesu fötter!

Guds nåd vare med dig i vår. Må han också leda dig i vardagliga frågor och möten vart din väg än för dig. Idag kan du vara närvarande för någon som Jesus var vid Sykars brunn!

Antti Jaatinen

Hebr. 13:20-21 ”Men fridens Gud, som från de döda har återfört den store Herden för fåren, vår Herre Jesus, genom ett evigt förbunds blod, han må fullkomna er till allt gott verk så att ni gör hans vilja. Han verkar i er vad som är välbehagligt inför honom, genom Jesus Kristus. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter! Amen.”

***

Närmare Jesus

Överallt i samhället pratas det nu om svårare tider och om olika förberedelser, och det är bra att vara vaken och beredd. Vi har också varit in på det temat en hel del. Som troende vet vi ändå att vi har en framtid och ett hopp och att vi får ”lyfta vår blick, för vi vet att frälsningen är nära”.

Den här gången skall vi inte fokusera så mycket på det materiella, utan på det att vi också går mot svårare tider när det gäller att leva ut vår kristna tro. Det blir hårdare press från många håll. Bibeln, Guds ord har snart inte längre någon auktoritet i vårt samhälle. Det finns snart inte något som är rätt eller fel. Det enda som egentligen är synd i dagens samhälle, är att säga att någonting är synd!

Vi får räkna med mera förföljelse och baktal som Jesu efterföljare. För att klara detta behöver vi söka oss närmare Jesus, annars kommer vi att komma på fall. När Petrus tre gånger förnekat sin Herre, frågade Jesus även tre gånger: ”älskar du mig?”. Det är endast Guds nåd att Han räcker ut sin hand och drar oss till sig, bara vi låter oss ledas. Det är att ”dö bort från sig själv”. Inte ens detta klarar vi själva, utan vi behöver formas av Gud.

och för att sätta honom på prov frågade en av dem, en laglärd, och sa: Mästare, vilket är det största budet i lagen? Då sa Jesus till honom: Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det främsta och största budet. Och det andra är detta likt: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.” Matt 22:35-40

Jag tror att vi har nyckelordet här;

”Du skall älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.”

Det här behöver åtminstone jag ta in. Om vi verkligen älskar Gud, som först har älskat oss och sänt oss sin ende son för att dö i vårt ställe, blir det lättare att stå emot alla påtryckningar. Jag tror att det är ett måste för att klara av förföljelse. Till detta behöver vi i första hand Guds nåd och hjälp!

När vi förstår det första budet blir det även lättare att förstå det andra budet: ”älska din nästa som dig själv”. Här kan jag erkänna att jag själv har en lång väg att vandra, men det är så som Jesus tänkt att Hans kropp skall fungera här på jorden. ”

”Var inte skyldiga någon något, utom i detta att älska varandra. Den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen.” Rom. 13:8

Var därför tåliga, bröder, ända fram till Herrens återkomst. Se, jordbrukaren väntar efter jordens dyrbara skörd, och väntar med tålamod på den, till dess han får tidigt och sent regn. Så var också ni tåliga. Styrk era hjärtan, för Herrens återkomst är nära. Klaga inte på varandra, bröder, för att ni inte ska bli fördömda. Se, domaren står för dörren.” Jak. 5:7–9

Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom.” Jak. 1:12

Välkommen till Ryttylä! Hoppas att vi ses där! Kom ihåg att anmäla före 5.2.

Kaj Nylund

Ps. Jag vill gärna uppmuntra dig att ännu en gång läsa igenom ”ord för uppmuntran” på vår hemsida som mina kolleger och syskon i Herren skrivit. Själv blev jag åtminstone uppmuntrad av att läsa : )

***

Guds vilja och lydnad

På många sätt lever vi i en mycket utmanande tid. Med kostnadsökningarna förvärras den ekonomiska situationen för gårdarna och det uppskattas att upp till cirka 20% av gårdarna kommer att skära ner eller helt stoppa produktionen under det kommande året. Den här tiden kommer säkert att göra många människor eftertänksamma och också ledsna. Var och en av oss är i en lite annorlunda situation, men alla har säkert saker som gör att belastningen kan kännas tung.

I vår egen styrka kommer var och en av oss förr eller senare att bli utmattad. Därför är det viktigt att vi lämnar över alla våra bördor och även våra gårdars framtid till Gud. Jesus är vår enda tillflykt och vårt enda hopp för framtiden, som inte kommer att vackla även om mänskliga strukturer verkar falla till marken. Gud är fortfarande allsmäktig trots omständigheterna och den mänskliga situationen.

Det är upp till oss jordbrukare att producera mat till vårt folk. Dessutom får människor genom våra åkrar främst sitt dagliga bröd. Men jorden vi odlar är Guds och det är upp till oss att vårda och ta hand om den med vårt eget bidrag. Vår del är att så, men Gud ger tillväxten. Vår roll är viktig, men utan gudagiven tillväxt kommer vårt arbete inte att bära frukt. På samma sätt som Gud ger fröet dess tillväxt, vill han också vägleda och välsigna oss och det som händer på våra gårdar. Personligen känner jag mig väldigt liten och oförmögen att hantera det som berör min gård, utan Guds hjälp. Därför är det viktigt för mig att i bön be Gud om visdom, förståelse och ett Jesus-liknande hjärta för vården av vår gård.

Under de senaste månaderna har Gud talat till mig om vikten av lydnad. Under de kommande dagarna kommer vi att allt tydligare behöva söka Guds vägledning och plan för oss som enskilda individer och även som förvaltare av våra gårdar.

Guds vilja i vart och ett av våra liv är att lyda Gud. Genom lydnad får Gud utrymme i våra liv och Guds plan kan förverkligas i våra liv. Men lydnad är inte alltid lätt för oss, eftersom vår egen vilja ofta är allt annat än Guds vilja. Gud, genom den Helige Ande, påverkar viljan och görandet i oss och leder oss därmed till lydnad mot hans vilja. Utan denna hjälp kommer vi inte att kunna vara lydiga. Trots detta har var och en av oss också vår egen vilja och också friheten att välja som vi vill. Gud tvingar alltså ingen till lydnad, utan låter oss gå vår egen väg om vi så önskar. Genom vår egen väg måste vi dock gå igenom en extra runda, under vilken Gud, i sin nåd formar oss och tar bort saker som är hinder mellan oss och Gud. Den här vägen är ofta stenig, men Gud vill ändå kalla oss tillbaka till hans vilja även efter straffrundan. Så Gud överger oss inte, även om vi ibland går vår egen väg. Det räcker att vi klamrar oss fast vid Jesus, även om det ibland känns som om vi har tagit avstånd från Guds närhet.

Förr eller senare kommer vi att möta ett ögonblick i vårt liv när vår egen styrka inte längre räcker till. Detta är ofta det ögonblick då vi har blivit så avskalade, att vi är redo att lämna kontrollen över våra liv i Guds händer. För vissa människor leder detta ögonblick till att man tar beslutet att börja följa Gud. Andra möter sina egna begränsningar någon gång under trons resa, varefter de är redo att överlämna alla delområden av sina liv till Gud. Få av oss är beredda för lydnad utan någon som helst grad av avklädning av egenstyrkan. Detta är smärtsamt på ett eller annat sätt, men också nödvändigt.

Den lydnadens väg som Gud har förberett är inte heller alltid lätt. Men det finns en stor välsignelse på den stigen, när vi får vandra längs den väg som Gud har förberett. På den här vägen väljer vi Guds vilja framför vår egen vilja: detta är också ofta smärtsamt, och känns inte alltid välbehagligt.

Men när vi vågar kliva in på lydnadens väg, upptäcker vi ändå att det är det bästa sättet.

På den här vägen kommer vi närmare Gud och Guds inflytande i vårt liv växer. Genom lydnad ger Gud oss också kraften att utföra hans vilja. Vi börjar också tydligare se den andliga verkligheten, och nästa steg i lydnad är redan lite lättare att ta.

Gud uppenbarar sin vilja för oss genom sitt ord, och dessutom leder den Helige Ande oss i rätt riktning. Det är inte alltid lätt att skilja den Helige Andens vägledning från sina egna känslor och sin själiskhet. Genom trons tillväxt lär vi oss steg för steg att tydligare förstå tydligare genom Guds vilja, genom ordets och den Helige Andes inflytande. Genom lydnad och genom att växa i tron, börjar vi se livet mer ur evighetens perspektiv, och de mänskliga utmaningar och smärtor som fortfarande finns sätts i ett nytt perspektiv och får nya proportioner.. Genom lydnad kan Gud leda oss mot sådant som våra mänskliga förmågor och resurser kanske inte skulle räcka till. Vår uppgift är inte att kunna klara av saker genom att prestera. Däremot: trots vår svaghet och brist utrustar och förbereder Gud oss för den uppgift Han har planerat för oss. Vi behöver alltså inte oroa oss för om vi är klarar av det eller inte, utan vi kan gå framåt i tro och lita på att Gud kommer att ge tillräcklig hjälp för varje steg. 

Även i sökandet efter Guds vilja kan vi lätt falla under lagen. Även i strävan efter lydnad är det bra att komma ihåg, att vi trots allt är människor och inte helt kommer att lyckas höra Guds vilja. Säkerligen snubblar var och en av oss i viss mån också i sökandet efter Guds vilja. Då är det bra att komma ihåg, att det räcker att klamra sig fast vid Jesus: även då håller Kristus som vår klippa.

Jag vill uppmuntra alla att sätta sin trygghet i allsmäktige Guds hjälp och omsorg även under de kommande tiderna.

Även i Finland kan livsmedelskrisen vara närmare än många tror. Varje livsmedelsproducents bidrag är nu särskilt viktigt. Låt oss inte vandra i egen styrka, utan låt oss lämna över tyglarna till Gud och göra det som ges åt oss att göra en dag åt gången.

Jes. 41:10: ”Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängslig om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.”

Första Moseboken 8:22: ”Så länge jorden består, ska sådd och skörd, köld och värme, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra.”

Josua 1: 9: ”Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig? Var då inte förskräckt eller förfärad, ty HERREN, din Gud, är med dig vart du än går.”

Välsignat slut på året 2022

Marko Voutilainen, dikobonde från Kaavi

***

Hösthälsningar från Kymmenedalen!

Sommaren har åter innehållit många olika situationer och svängningar. På grund av regnen var åkrarna blöta och kalla på våren. På sommaren led växterna av torka i värmeböljan. Som en följd av detta hade vi igen en bekant situation för kreatursgårdarna: Fodret måste samlas långt utanför den egna gårdens gränser för att det skall räcka till boskapen.

En dag när jag gjorde en sådan lång resa med traktorn, kom jag att tänka på att det här är ju som ”ekorrens liv” – samla i förrådet för den långa vintern… Jag tänkte, att den troendes liv har en tendens att bli likadant; förbereda saker, handla starkt utifrån eget förstånd och vishet, det är som om det vore väldigt viktiga dagar.

Men vad lärde Jesus oss? I bergspredikan, Matt 6:19-21:

”Samla er inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. För där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.”

Vers 26 fortsätter: ”Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Far dem. Är inte ni värda mycket mer än de?”

Varför är det så svårt att låta bli att stressa över saker och överlämna dem på riktigt åt Herren, samt tro på Faderns 100 %: iga omsorg? I mitt eget liv märker jag behov av skolning och tillväxt i det här ämnet. Tro på Bibelns löften och instruktioner så som de är skrivna, och handla därefter…

Vers 33 fortsätter: ”Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.”

Jesus öppnar för oss en viktig sak: För det första behöver vi se och förstå evigheten!

Då vi förstår den ens i någon grad, då förstår vi också vikten och storheten av att Jesus dog för oss på korset. Vi förstår då att inga egna försök och prestationer hjälper. Vi kan inte genom att göra något gott förtjäna att duga inför Gud! Det är endast genom att motta Guds nåd och Jesu seger på Golgata som vi kan komma in i gemenskap med vår Far!

När vi förstår evigheten får vi även nöd för andra människors frälsning. Jesus ger kärlek till nära personer i våra liv som vi blir ledda till.

Matt 7:13-14:  ”Gå in genom den trånga porten. Den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.”

Att förstå evigheten, är att också förstå Jesu varning – vaka!

Den tid vi lever i är hård, och försöker få oss bort från gemenskapen med Jesus. Men gör som Paulus och Barnabas (Apg 14). De predikade evangelium, fick stenar i nacken och ändå förkunnade de evangeliet (v. 21–22). De styrkte andra och uppmanade dem att stå fasta i tron.

Oberoende av din livs situation, be och häng fast vid Jesus!

Och om du är kallad till att producera mat och dela ut i svåra tider, var frimodig och trofast i kallelsen. Må Herren öppna för dig allt du behöver och må han ge dig kraft och de rätta kontakterna.

Kom ihåg: Förlora inte hoppet om frälsningen i svåra tider!

På styrelsens vägnar, mjölkbonden Mikko Mattila, Valkeala

***

Hej bondebröder och systrar i Herren

Jag hade en hjärtinfarkt som Herren håller på att hela mig ifrån. Ett par bibelställen blev väldigt konkreta.

Ps 90:12 ”Lär oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan.”

Varje dag är en gåva av Herren som vi får leva i hans gemenskap. Insikten om att Nu är det jag lever här. Framtiden på denna jord för mig är det bara Herren som vet. Det ger oss ett vist hjärta.

Joh 14:6 ”JESUS sade till honom : Jag är Vägen Sanningen o Livet. Ingen kommer till Fader utom genom mig.”

Jesus är verkligen vägen sanningen och livet som håller genom livet o. döden till en härlig evighet med Gud. I de bästa stunder här kan vi bara ana vad Gud har förberett. Så låt oss vara frimodiga. Gud vill att alla skall finna den vägen.

Så vill jag påminna oss i denna tid, när ”födslovåndorna ”inför Jesu ankomst blir tätare, hur Gud varit med sina barn och sitt folk i svåra tider.

 • Noa o hans Familj blev räddade när Gud straffade hela jorden för dess ondska.
 • Daniel blev räddad ur leijonens gap.
 • Sadrak Mesak o Abednego blev räddade i elden.
 • Israels barn blev räddade undan mordängeln när de lydde och strök blodet på dörrposterna.
 • Israels barn levde på manna i 40 år.
 • När Isak kom från Egypten sådde han o. fick ända upp till 100 falt.
 • Jesus botade sjuka,förlät synder gav hopp o mod.
 • Jesus tackade Gud för de fem bröden och två fiskarna bröt det och gav åt lärjungarna. Det räckte till 5000 män plus kvinnor och barn och 12 korgar blev över.

Vi ser att Gud har alltid varit trofast sina löften och alla dem som kommer till honom och håller sig till hans ord. Han har allt i sin hand. Han kan gripa in på alla områden.

Låt oss lägga allt vi har i Herrens händer, tacka honom och var beredda att ge vidare.

Matt 6: 31-34 ”Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? Eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna,men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej,sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.”

Vilken Helig, Stor, Mäktig, Kärleksfull och Nådig Gud vi Har.

Anders Salo

***

Hurudan Gud har vi?

I världens händelser och kaos känns det ofta som att vi glömmer hurdan Gud vi har, och hurdan Herren är som vi tror på. Vi trasslar in oss i frågor, tvivel, och brådska. I allt det som händer är Jesu ord i uppenbarelseboken sanna för var och en av oss även idag:

Se jag står för dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig”. Upp. 3:20

Hör jag Jesu röst?

Öppnar jag dörren idag? Här i min egen situation, mina planer, besvikelser, frågor och brådska? Även om mitt hem eller hjärta är ostädat, arbete ogjort, saker ouppklarade och målsättningar ouppnådda.

Jesus söker inte vad vi kan ge. Han frågar om vi är redo att öppna dörren och ta emot vad Han har att ge till oss. Han själv färdigställer bordet. Han erbjuder de bästa gåvorna åt oss, inte vi åt Honom.

En gång åt Jesus tillsammans med många syndare och publikaner hemma hos tullindrivaren Levi (som även kallas Matteus). Då fariséerna anklagade Honom för detta, svarade Han: ”Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare till omvändelse.” Luk 5: 31-32

Jesus har kommit för att söka upp oss syndare, kalla oss till omvändelse och frälsa oss. Vi får öppna dörren precis sådana som vi är: små, svaga och tvivlande. Han kommer ändå, och just därför.

Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss, medan vi ännu var syndare”. Rom. 5:8

Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, och jag ska ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat, och ni ska finna ro för era själar”. Matt. 11:28-30

Var inte rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand.” Jes. 41:10

Jag Är densamme tills ni blir gamla, och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Jag har gjort det förut , och jag kommer att lyfta, bära och rädda er.” Jes. 46:4

En sådan Gud har vi.

Liisa Ahokas, odlare av specialgrödor

***

Läraren och lärjungen

När Jesus gick på jorden kallades han ofta för Rabbi, vilket betyder lärare. Han samlade tusentals åhörare därför att han undervisade på ett sätt som var annorlunda än de andra lärarna. Bibeln säger att han undervisade med auktoritet. Det fanns en inspiration av Guds ande i hans tal som människorna attraherades av. Många kom också för att bli botade från sina sjukdomar, och alla blev botade. Men så en dag försvinner Jesus helt överraskande upp bland molnen, och där står lärjungarna utan ledare och lärare. Vad skulle det nu bli av det rike som de var övertygade om att skulle upprättas av Jesus.

Jo, en ny tid skulle bryta fram när den Helige Ande faller över dem. På pingstdagen händer det som Jesus talat om att skulle komma. Han skulle lämna dem och en annan hjälpare skulle komma, då skulle de få kraft att bli hans vittnen ända till jordens yttersta gräns. Jesus hade i Joh 14 lovat att ge dem en Hjälpare som alltid skulle vara hos dem, en Hjälpare som de skulle känna, för han skulle vara i dem och leda dem in i hela sanningen, men också förkunna om det som skulle komma. Det som lärjungarna inte kunde fatta när Jesus talade till dem, det skulle den Helige Ande uppenbara för dem. Inte bara tala direkt utan också genom olika lärartjänster till församlingen. 

Joh.14:26-27: ”Men Hjälparen den helige Ande, som Fadern skall sända i mitt namn, han skall lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag en sådan frid som världen ger . Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.”

Ingen blir fullärd trots att den fullkomlige bor i oss. Men ju mer man lär av Bibeln – Jesus och hör vad Anden säger till dig personligen och till församlingen, desto mer formas vi till att bli lika Mästaren, han som kom för att tjäna och ge sitt liv för oss. Gud vill ha gemenskap med oss och han hör våra böner.

Läs och begrunda vad han säger i Luk.11:11-13: ”Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg. Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?” Guds bästa gåva till sina kära barn är den Helige Ande.Nu är det den helige Andens tid!!  

Var välsignad i det nya året. 

Hälsningar från fårfarmaren Hasse Örnberg

***

Hej kära bondekollegor!

Vi lever i en speciell tid, där sanningen förvrängs. Det goda blir ont och det onda blir gott, ord står mot ord. Vi vet inte vad vi skall tro och vem vi ska lita på. Häpnadsväckande är att bara en åsikt får föras fram, allt annat skall tystas ner. Ingen debatt får föras i offentligheten. Det här är ett av de första tecknen på diktatur. I en demokrati diskuterar man, nöter och blöter olika åsikter tills man kan enas om en lösning.

Vår frihet tas ifrån oss steg för steg. Familjer, församlingar och olika sammanhang delas upp. Om allt det här står det i Bibeln, att det ska hända just före Jesus kommer tillbaka. Det står också att före Jesu återkomst skall antikrist träda fram. Det verkar lite som att händelserna i världen just nu förbereder en plattform för antikrist att stiga in i, en slags generalrepetition. Vi behöver vaka och be att Gud fyller våra kärl med olja, så att våra lampor hålls brinnande tills Jesus kommer. Hälften av jungfrurna var inte redo… I alla väckelsetider har församlingen väntat på Jesu snara återkomst. Det är just det som är tecknet på väckelse. En församling som inte väntar på Jesu snara återkomst är en sovande församling.

I Bibeln berättas om stor nöd i den sista tiden. En hungersnöd så stor att man får arbeta en hel dag för en liter vete eller tre liter korn (Upp 6:6). Redan nu stiger priserna enormt och svåra tider väntar. Även profana röster varnar för hungersnöd. Nu behöver vi söka Herren, vad Han vill att vi skall göra med vår gård. Så att vi kan vara ”den trogne tjänaren som ger mat i rätt tid” (Matt 24:45), utan att tänka på ekonomisk vinning.

I dag finns det bara en vi kan lita på och bara en skrift som är 100 % sann – Bibeln, Guds ord. Vi behöver inte vara rädda, Gud har all makt och ingenting sker som inte Han tillåter. Jesus är vägen sanningen och livet.

Vi skall låta Gud fylla oss med sin kärlek. Fullständig kärlek fördriver all rädsla. Större kärlek finns inte än vad Jesus visade oss när Han dog för vår skull, för våra synders skull, för att vi skall ha evigt liv om vi tror på Honom! Jag hoppas och ber att vi inom Kristna bönder kan mötas och diskutera, oberoende av åsikt, och låta oss förenas av ”Ordet, som blev kött och tog sin boning ibland oss”. Vi kristna är inte en åsiktsgemenskap, utan en andlig gemenskap.

Det sista halvåret har varit turbulent på vår gård. I juni fick vi besked om att vi hade salmonella i svinhuset. Det var inte roligt att avliva till synes helt friska svin, inklusive nyfödda grisar och suggor. Alla djur skulle till destruktion och en omfattande sanering följde, som just har tagit slut. Men genast från början kom Gud med tröstande ord, så att vi visste att Han har full kontroll över situationen. När vi ser tillbaka kan vi bara konstatera att Gud är god! Det har varit perfekt tajmning på flera olika sätt. Nu är det bara spännande att se vad Gud har förberett för oss, och vår bön är att Gud leder oss in i det Han har tänkt. Ett av orden vi fick var att ”välsignelse är inte nödvändigtvis att ha framgång och pengar, utan välsignelse är att leva i Guds närhet och i Hans vilja”.

Nu under advent väntar vi på Jesu ankomst. Han har redan kommit som ett barn, och för att tjäna oss och ge sitt liv för oss. Nu väntar vi att Han skall komma åter som konungarnas Konung och herrarnas Herre. Som 14-15 åring hade jag en mycket stark dröm om att Jesus kom tillbaka. Drömmen var väldigt fin, men jag blev förskräckt och vaknade, för det var så mycket jag ville uppleva här i världen och kände mig inte alls redo då. Så jag har full förståelse för alla som tänker likadant. Drömmen har följt mig sedan dess, jag kan ha fel, men jag har hela tiden trott att Jesus kommer tillbaka under min livstid. Med det som händer i världen just nu, har jag ingen orsak att ändra på min uppfattning. Nu kan jag säga; Kom Herre Jesus!

Fridfull advent och ett välsignat nådens år 2022!

Kaj Nylund, f.d svinfarmare, Nykarleby

***

Fäst blicken på Jesus

I uppenbarelseboken och speciellt i de delar av evangelierna som berör tiderna och dagarna före återkomsten av vår Herre Jesus Kristus, som kommer för att regera över sin skapelse, som konungarnas Konung och herrarnas Herre, har varit framför mig under det gångna året. Nu lever vi vid den tidens slut som Guds ord talar om: 1 Joh 5:19. ”Vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondes våld.” Det är som om Herrens ande har streckat under några saker och jag har fått känna en kraftig uppmaning, varningens ord och tillrättavisning, men också Faderns nådiga och milda tröst genom Guds ord, den helige Ande och också genom andra troende. Så trofast och nådig Han är!

Joh 14:26 ”Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt som jag sagt er.” 

Jag ska dela med dig de saker som jag upplever vara centrala, som jag har fått ta emot under den senaste tiden genom Guds nåd, jag upplever att dessa är menade att delas med dem som söker, vill höra och accepterar Guds plan, som han har fastställt redan innan vi föddes. Ps 139

Allt detta ska naturligtvis prövas och undersökas. När du prövar det här i bön och i ljuset av Guds ord behåll då det som är rätt, nyktert och gälla i praktiken.

 • En kraftig villfarelsens tid: Herren Jesus själv hänvisar till detta i evangelierna ”Var på er vakt så att ingen bedrar er” Paulus: 2 Tess 2:9 ”Den laglöses ankomst är ett verk av Satan som kommer med lögnens alla tecken och under” Jag tror att vi har kommit/är på väg in i världshistoriens värsta tider av villfarelse. Det är vishet att be av Herren om urskiljningens förmåga och också nåd att välja Hans sanning och göra Hans vilja. Människans sanning är bedragande, även vår egen sanning! Utan att klandra ger Han till dem som behöver när de ber. Vi är i fara om vi endast använder oss av vårt eget förstånd, naturliga bedömningsförmåga och känslor. Alltså vi ber och vi får… genom tro! 
 • Kraftig uppdelning. Det är tid för Församlingens brud att helga sig. Av en orsak jag inte vet har Herrens ande varnat att det inte är mycket tid kvar och att många drunknar under sin besökelsetid i världsliga bekymmer. Helgelse är det samma som att omvända sig. Märk att Gud inte anklagar oss för fel och misstag, utan han vill rena och hela: Jak. 5:16 ”Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan” Detta är vägen också till förbättrande och helande av våra relationer. Den helige Ande gör arbetet bara vi går med på det! Jag fick också ett varningens ord: Var och en ska göra valet…världen eller Jag. Den som vägrar att göra bättring kan jag inte hjälpa! Under förberedelsen för det som skall komma är den viktigaste prioriteringen att vara vid Jesu fötter och låta honom hjälpa oss, så att vi hittar och accepterar vägen till omvändelse, då kan vi vandra med Herren varje dag. Matt. 11:29 ”Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar.” 
 • Förbered dig att hjälpa: Herrens ande har kraftigt poängterat att han, den allsmäktige Guden har börjat skaka om sin församling, sålla och rena den. Snart kommer skillnaden mellan form kristna och Herrens verkliga barn att komma fram. Han tillåter nu en nödens och smärtans tid att pröva sina egna och sin församling. Detta är för de flesta av oss ett svårt budskap, alltså för vår naturliga människa. Det är inte lätt att godkänna tanken, att saker inte kommer att återgå till det vi under vår livstid har blivit vana vid, utan vi går mänskligt sätt mot det sämre. 

Vi ser och hör främmande och skrämmande saker som sker i en accelererande fart! För den andliga människan är detta ett budskap om att Herren Jesus är påväg tillbaka! Nu är det dags att göra våra lampor i ordning och att fylla våra kärl med olja.

Mina kära bröder och systrar, som är återlösta med Jesus Kristus försonande blod. Frukta inte och var inte bekymrad över vad som ska hända. Gör varje dag det som du får i uppdrag, från Herren får du nåd, kraft och vishet i allt, när du begär av Honom. Vår Gud är med oss i prövningen och ödemarken, men också i vilans och glädjens stunder. 

Se på det dyra pris Jesus betalade, för att vi skulle ha liv. I Hans sår, försonande blod och uppståndelse till Gud har vi helande, hopp och en framtid.  Från korset flödar kraft!

Antti Jaatinen

Ekologisk jordbrukare från Seinäjoki

***

Hej, finländske jordbruksföretagare!

En dag höll mitt sinne på att fyllas av förtvivlan. Maskinerna havererade, fast de var reparerade och servade på förhand. Hälsan spelade ett spratt med sjukdomar som inte borde komma redan i den här åldern. Och till sist regnet… just då det började vara lagom torrt och allt annat hade ordnat sig. Varför måste det börja regna då… Det kändes som att den finländske jordbrukaren hade all orsak att ropa till Gud och klaga. MEN, det var bara en känsla som fienden gav, han som försöker komma överst i våra sinnen!

När jag stod vid den översvämmade och vattendränkta åkern förnekar jag inte att jag funderade på den kommande sommaren och frågade: varför så här, och vad ska hända nu? Jag kommer att tänka på hur lätt vi ser den här tidens bestyr som så viktiga, och hur stark viljan är att försöka och kunna själv… så får det inte vara!

Vårt hopp är i Gud, vi klamrar oss fast i Hans hjälp och nåd. Vi ber Honom om hjälp och vishet i det vi gör. Han är den som ger växten då vi gör vår andel!

Hos oss har vi åtminstone inte än gått in för att ändra odlingsplanen, pga den försenade odlingssäsongen och den avbrutna sådden. Gud vet, hurudan sommar och höst som är på kommande. Nu är det tid att göra gårdsvisa beslut, utan att snegla på andra eller i panik utifrån omständigheterna runtomkring. Nu är tid att fråga Herrens vilja med våra liv och våra gårdar och lära sig att handla utifrån den.

Oj, vad vi har mycket att tacka för och så många saker som är bra i våra liv! Det allra viktigaste är ändå att vi påminns om Jesu blod som rann ner på marken på Golgata för vår skull! Vi kan inte ens förstå våndan och smärtan då Han vann ALLT! – Alla makter och välden! Där finns syndernas förlåtelse för den som kommer till Honom! Då vi kommer ihåg detta och vakar över vår vandring, då fylls vi med Guds frid och Den Helige Ande fyller våra hjärtan med evighetsperspektiv. Då får den här tidens bekymmer sin rätta plats.

 1 Petr 5:8-11: ”Var nyktra och vakna. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron, och tänk på att era bröder här i världen går igenom samma lidanden. Efter en liten tids lidande ska all nåds Gud, som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, upprätta, stödja, styrka och befästa er. Hans är makten i evighet. Amen.”

Med hopp och välsignelse för våren och sommaren! Vi kämpar med samma problem på många orter!

På Kristna bönders styrelses vägnar

Mikko Mattila, mjölkbonde i Kouvola

***

Var inte förskräckta!

Men ängeln sade: ”Var inte förskräckta! Se, jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket. Ty i dag har en Frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Och detta är tecknet: Ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människor hans välbehag.”

– Luk 2:10-14

Med den här ängelns budskap vill vi önska frid åt er alla, bondekollegor! I meddelandet finns ett koncentrerat julbudskap; åt oss har fötts en frälsare, därför att Gud har ett gott syfte för alla människor. Därför har vi inget att vara rädda för, inte ens den här julen.

Även världen längtar efter det här budskapet idag. Vi är kallade att sprida evangeliet och också att leva efter det. Om vi inte avviker från världens sätt att leva på något sätt, så kan inte budskapet om vår Frälsare gå fram. Men om vi lever i enlighet med Guds Ord så berör det människor i vår omgivning, fast vi inte ens alltid märker det.

I Gamla Testamentet talas om väktare i muröppningen. De byggde på muren med en hand och i den andra handen höll de svärdet. På samma sätt är det med oss. Vi odlar åkern, men samtidigt håller vi Andens svärd i handen. De här sakerna bör vara i balans. Nu är det inte frågan om att tjäna två Herrar, utan det att inte det världsliga arbetet skall ta över. De som arbetade på murarna gjorde nog fysiskt arbete, men var på samma gång uppmärksamma i sitt vaktande. Även fienderna visste att väktarna var på plats. De var synliga, men gick inte till anfall. Lite som vaktsoldaterna i Englands palats. Inget får uppröra dem, och de får inte lämna sina platser. Turisterna retas, men ger upp då vakterna inte reagerar. På samma sätt är vi fasta i Ordet, så att ingenting berövar vår uppmärksamhet och vi inte viker av från vår plats. För Frälsaren har fötts åt oss, Han har försonat våra synder och gett oss kraftens och frimodighetens Ande!

Låt refrängen av julsången Enkelten laulu få ljuda längs med vårt land denna jul (fritt översatt):

”Ära till Gud och fred på jorden. 
Han lämnar inte sina barn i förtvivlan. 
Ära till Gud och fred på jorden. 
Så här visar Han för världen sin goda vilja”

Fridfull Jul och ett Gott Nytt År 2021!

Maido ja Hanna

***

Hej vänner!

“Grönskotten höll på att förstöra skörden”. Denna rubrik stod att läsas i en facktidning och orden har ofta kommit i mina tankar denna höst när jag suttit i tröskhytten och sett ut. Vårregnet kom först i juni, onödigt sent åtminstone för lermarkerna i våra trakter och förorsakade ojämn växt och tålamodskrävande tröskning samt långsam och dyr torkning.

Så länge jag väntade på att de gröna axen skulle mogna gick mina tankar flera gånger till att det också finns risk för “grönskott” i vårt andliga liv. Det finns traditioner och trosmeningar som inte alls är bibliska men som med tiden i olika situationer och av olika lärare kommit till våra församlingar och blivit en börda för vår tro. Till sist finns det risk att de också kommer in i våra hjärtan och då kan de förstöra skörden. Låt inte någonting skymma din blick för blodet som Jesus utgöt på Golgata. Till det kan vi inte lägga något och inget annat heller finns till vårt försvar!

2 Kor 11:3-4

Men jag är rädd att liksom ormen med sin list förledde Eva, så kan också era sinnen förföras och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. För om någon kommer och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en annan ande eller ett annat evangelium än det ni tidigare tagit emot, då accepterar ni det gärna. “

Ett annat bekymmer var de åkrar där starka ogräs med sina djupa rötter tog över huvudskörden som kämpade uppe vid den torra ytan. Det kom inte mycket i spannmåltanken från de åkrarna fastän de kördes igenom. Man såg att de åkrar som blir bra omskötta och är mest porösa, de klarar bäst av de extrema omständigheterna. Så är det också med vårt andliga liv: låt oss ta hand om vårt hjärta, låt oss rensa ut ogräset, låt oss ge rätt näring till vårt hjärtas åkerlapp och låt oss be om att bli fyllda av den Helige Ande!

Då vi anförtror vår sak till Gud tar han hand om oss och hindrar skörden från att blir förstörd.

Mer än allt som ska bevaras, bevara ditt hjärta, för därifrån utgår livet.” Ords 4:23

Tacksägelsen och äran tillhör Herren för all skörd vi fick bärga i år!

Å styrelsens vägnar i bön för dig och vid din sida Mikko Mattila, Valkeala, mjölkproducent

***

Hej Kolleger, Brödrar o Systrar i JESUS

Hälsningar från en broder som lovar för mycket och tror att han skall hinna med allt. Jag blir orolig och vaknar på morgnarna . Jag har fått några bibelord jag vill dela med er.

Matt 6:27-33: ”Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har!

Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också.”

Vi behöver alltså inte bekymra oss för något utan söka Guds rike först, så kommer Han att se till att vi har allt vi behöver av det som vi verkligen behöver.

1 Petrusbrev 5:6-7: ”Ödmjuka er därför under Guds mäktiga hand, så ska han upphöja er när tiden är inne. Och kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er.”

Om vi alltså ödmjukar oss inför Gud söker Guds vilja och rike, inte tar hans plats utan kastar våra bekymmer på honom så håller nog Han sin del och sina löften för Han har omsorg om oss. Han som är GUD.

Vill också dela en sång:

På Dig Min Gud Förtröstar Jag

Bo Järpehag

På dig min Gud förtröstar jag. När oro skymmer min morgon dag. För jag vet du är trofast emot mig. När svårigheter omger mig så är jag ändå trygg hos dig, för jag vet att du aldrig lämnar mig! Är det natt eller dag? Herre på Dig förtröstar jag!

Gud Du är alltid nära mig. Ingen förändring finns hos dig! Du är den samme igår och idag och i evighet! Du är min framtids säkra grund. Du som står fast vid Ditt förbund. Min klippa är Du allsmäktig Gud. Jag ärar Dig.

Tänk att vi får sätta vår förtröstan till Honom. Han har också visat att han på allvar älskar och vill ta hand om oss när han först har skapat oss och sedan köpt oss till sina egna.

Med önskan om Guds vägledning och välsignelse till Jesu ära.

Anders Salo

***

Kära bröder och systrar!

Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom.” 1. Joh. 4:9

Detta bibelställe har talat till mig under denna vår, då jag funderat på allt möjligt. Emellanåt har mitt sinne varit fyllt av stress, rädsla och klagan. Jag har hamnat att – och fått förmånen att – fråga mig själv vad som egentligen är väsentligt, och var Guds kärlek är.

Gud har alltså uppenbarat sin kärlek till oss i Jesus. Räcker detta för mig? Varför längtar jag så lätt efter flera bevis: känslor, upplevelser, det att mina drömmar skulle förverkligas, mina planer skulle lyckas, eller mina bekymmer skulle försvinna? Visst kan Gud ge allt detta också, men dessa saker tillför inget mer till det, som redan är oss givet i Jesus. Hans död på korset vittnar om Guds kärlek. Nåt annat behövs inte. Så frigörande!

När nu Gud har frälst mig från dödens, syndens och fiendens välde, finns det verkligen någon som helst skäl för mig att oroa mig, vara rädd och klaga? Nej, det verkar inte så. Tvärtom, jag har all orsak till väldig tacksamhet alltid och i alla situationer! En kär vän fick mig också att vakna upp till detta, att i fruktan handlar det sist och slutligen om otro (vilket är synd): jag tror sist och slutligen inte på att Gud är allsmäktig och har lovat att ta hand om mig, och handlar inte heller utifrån detta. Och är inte mitt klagande också kränkande gentemot Gud, som har gjort allt för att frälsa mig och visa sin kärlek för mig?

Visst får jag fortfarande känna fruktan, bli arg, och ha drömmar. Men mitt i allt detta är jag trygg, eftersom jag är älskad. Jag får lära mig att vända mig till Gud i alla livets olika saker:

Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” Fil. 4:6.7

Också pastor Jouni Sinisalos undervisning från Orisberg 2018 (Kristna Bönders sommarevenemang) har snurrat i tankarna under flera dagar. Han påminde oss om att vår viktigaste uppgift inte är att producera stora skördar, utan att leva rättfärdigt. Sedan är det upp till Gud, huruvida Han låter oss leva i fattigdom eller rikedom. Vi är kallade till lydnad, som föds ur kärlek. Det är också onödigt för oss att försöka gå emot Guds större planer. Om Han skulle besluta att ge t.ex. torka eller hungersnöd, skulle detta med säkerhet ske.

Gud är allsmäktig, och vi är små människor. Till all lycka! Det räcker att vi sätter vår trygghet i Herren och gör det som är rätt. Mitt ibland livets alla möjliga situationer och saker, är Jesus vår enda verkliga trygghet. Han dog för att vi skulle ha liv. Allt är fullbordat. Jag kan ta emot, och tro på det som Gud säger i sitt Ord. Och vid behov kan jag alltid be: Hjälp mig i min otro!

Liisa Ahokas, odlare av specialgrönsaker

***

Gud är god och Han regerar från sin tron!

Han har skapat allt och håller allt i sin hand!

Matt 11:28-30: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar, för mitt ok är milt och min börda är lätt.”

Det är fint att förbereda olika praktiska åtgärder som Gud har lagt på hjärtat. Gud påminner olika människor om olika saker. Personligen har jag mycket länge haft inom mig att vår gård någon gång i framtiden kommer att vara en oas dit människor utan mat och hem kan söka skydd. Jag har bett mycket för saken och tankarna har ofta snurrat kring hur jag kan förbereda olika saker för att ”en gång vara redo”.

Den senaste tiden har jag dock märkt att jag tagit allt för stor press på mig själv. Jag har trott att det är bråttom och att JAG måste göra allt. Det här tror jag att absolut inte kommer från Gud. Gud har inte bråttom och Hans börda är inte tung. Han uppmanar oss milt utifrån vila, frid och glädje. Inte utifrån stress, tvång och tunga känslor.

Vi börjar så lätt tänka att allt börjar bero på oss och att vi är oerhört viktiga (kan också gälla många anda saker). Det är så befriande att reflektera över att Gud är allsmäktig och att Han kan göra precis vad som helst utan oss. Men i sin nåd ger Han oss olika uppgifter (för att vi skall ha vettig sysselsättning). Jag tror att det följer både frid och glädje med de uppgifter som Gud ger. Vi är barn som får ta emot goda gåvor av vår Far i himlen. Just barnaskapet är något som så lätt faller i glömska när vi gör saker i egen kraft.

Gal 3:26: ”Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.”

Joh 1:12: ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.”

Ett barn litar fullständigt på sina föräldrar. Det bekymrar sig inte för vad det skall äta, för kläder eller om det finns värme i huset. Det vet att pappa och mamma fixar sådana saker. Så vill vår Himmelske Far också att vi skall vara och lita fullständigt på Honom!

Jag citerar här ett mycket känt bibelstycke. Det är sant och aktuellt även i vår tid, läs och ta in!

Matt 6:25-34: Därför säger jag er: Bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Far dem. Är inte ni värda mycket mer än de? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?

Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: Inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har! Bekymra er därför inte och fråga inte: Vad ska vi äta? eller: Vad ska vi dricka? eller: Vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter, men er himmelske Far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen bär sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.

Med önskan om mycket glädje och frid när ni i vår och sommar brukar marken som vår Far har skapat!

Kaj Nylund, Nykarleby, Svinfarmare och Guds lilla pojke

***

”Herren reser upp de nerböjda.”
Psalm 146:8

***

Något helt annat

I början av bibeln kan vi läsa om hur Gud skapade världen. Han skapade allt det fina ur ingenting och Han såg att det var gott. Han ville ha någon att dela allt med, och skapade människan till sin avbild. I början levde Adam och Eva i harmoni med skapelsen och i gemenskap med Skaparen. De fick befallningen att odla och bevara. Detta har vi jordbrukare fortsatt med, fortsätter än idag och kommer att fortsätta så länge denna jord finns.

När vi läser vidare i bibeln ser vi att det inte tog länge förrän det började gå utför för Adam och Eva. Människan blev dels lurad av djävulen och dels bedragen av sina egna begär, och man började göra uppror mot Gud och tro att man klarar sig bäst själv. Detta fortsätter tyvärr än idag. Men Gud har inte slutat älska oss, Han älskar oss var och en så mycket att Han sände sin ende son, Jesus, hit till jorden för att ta vårt straff på sig på korset för att var och en som tror på Honom skall ha evigt liv (Joh 3:16). Gud vår Faders högsta önskan är att vi skall ta emot detta erbjudande, vända oss till Honom igen genom Jesus Kristus och söka gemenskap med Honom!

Tänk, universums Skapare vill ha gemenskap med just dig som läser detta! Han längtar efter dig! Vänd dig till Honom i bön, dela dina bekymmer med Honom, bekänn dina synder och din otillräcklighet och ditt nya liv kan börja redan idag! Kristendomen är inte en religion utan en relation. I alla andra religioner försöker människan vara så bra som möjligt för att duga inför sin gud. I kristendomen kommer vår Gud, alltings skapare, ner till oss och vill ha gemenskap med oss. Detta är något helt annat! Våra bekymmer tar inte slut, men den frid som uppstår när man överlåter allt till Herren går inte att beskriva. Han har lovat att vara med oss all dagar intill tidens slut (Matt 28:20).

Gud är också den bästa rådgivaren när det gäller ditt jordbruk. Och hur skulle Han inte vara det, Han har ju skapat allting och vet hur allt fungerar, ”och kasta alla era bekymmer på Honom, för Han har omsorg om er” (1 Petr 5:7). Han har också lovat att Han ”skall lära oss det rätta sättet” (Jes 28:26).

Men de som hoppas på Herren får ny kraft, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar i väg utan att mattas, de färdas framåt utan att bli trötta. (Jes 40:31)

***

IMG_0974

Vi har ett viktigt uppdrag

Som vi alla vet så finns idag många orosmoln för oss jordbrukare, usla producentpriser och oerhörda krav från alla håll. Alltför många jordbrukare är mycket trötta och känner en hopplöshet. Många är tyngda av enorma arbetsbördor, stora skulder, dålig ekonomi m.m. Det blir inte bättre av all byråkrati och tidningar som t.ex skriver att 80 % av jordbruken kommer att försvinna.

Det finns ändå alerta reportrar som inser allvaret. På yles nätsida kunde man läsa 17.7 ”Nälänhätä voi iskeä Suomeenkin”. Med hänvisning till klimatförändringen skriver man att ”om 10-30 år finns det kanske inte möjligheter att importera mat” och man fortsätter med att ”det är mycket viktigt att inte matproduktionen i Finland körs ner”. Hela artikeln kan läsas här.

Vi jordbrukare har en mycket viktig uppgift att förse nationen med mat i framtiden. Vår bön är att fler och fler skall inse detta, att vi skall få en sundare jordbrukspolitik och stabilare ekonomi för jordbrukarna. Mat behövs i alla tider. I 1 Mos 8:22 står ”Så länge jorden består, skall sådd och skörd aldrig upphöra”.

 ***

Se, jag gör något nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag skall göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Markens djur skall ära mig, schakaler och strutsar, ty jag förser vildmarken med vatten och öknen med strömmar, så att mitt folk, mina utvalda, kan dricka. Det folk som jag har format åt mig skall höja mitt lov.

Jes. 43:19 – 21